private policy

เว็ปไซต์นี้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยบกับข้อมูลการก่อสร้าง สิ่งที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างโดยพื้นฐาน ทั้งสิ่งที่สำคัญและรวมไปถึงoptionเสริมในบางกรณี เช่น ผนังดูดซับเสียง การออกแบบบันไดในเข้ากับอาคารหรือที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ข้อมูลการข้อก่อสร้างนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่อาคารอย่างเดียว แต่รวมไปถึงที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ดำเนินการเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ อันเป็นผลมาจากการตัดสินใจหรือการดำเนินการใด ๆ


ของผู้ใช้ตามข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์ ทั้งนี้ทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบใด ๆของข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ ทั้งข้อมูลในขณะที่โพสต์ และหลังจากโพสต์บนเว็บไซต์นี้แล้ว
อาจมีกรณีที่ชื่อ เนื้อหา ฯลฯ อาจไม่ตรงกัน